Záručné podmienky a reklamačný poriadok

 

1.Zodpovednosť za vady predaného tovaru

 Práva   a   povinnosti   zmluvných   strán   týkajúce   sa   práv   spotrebiteľa   z   vadného   plnenia   a zodpovednosti  predávajúceho  za  vady  predaného  tovaru  sa  riadia  ustanovením  §  619  a  nasl. Občianskeho  zákonníka,  a  zároveň  príslušnými  ustanoveniami  Zákona  o  ochrane  spotrebiteľa. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí spotrebiteľom. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, na ktoré bol spotrebiteľ pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený.

2. Záručná doba

Na dodaný tovar je spotrebiteľovi poskytnutá záručná doba 12 mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste  vydanom  spotrebiteľovi  môže  predávajúci  na  vybrané  druhy  tovaru  poskytnúť  záruku presahujúcu  dobu  uvedenú  v  predchádzajúcej  vete,  pričom  v  záručnom  liste  určí  predávajúci podmienky  a  rozsah  tejto  záruky.  Záručná  doba  začína  plynúť  od  prevzatia  veci  spotrebiteľom. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

3. Práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady tovaru

Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby (i) v dôsledku    jeho    opotrebenia,    nesprávneho    používania,    nedostatočného    alebo    nevhodného ošetrovania,  (ii)  v  dôsledku  prirodzených  zmien  materiálov,  z  ktorých  je  tovar  vyrobený,  (iii)  v dôsledku  akéhokoľvek  poškodenia  spotrebiteľom  či  treťou  osobou  alebo  iného  nesprávneho zásahu.  V  prípade,  že  spotrebiteľ  reklamuje  tovar  v  súvislosti  s  odstrániteľnou  vadou,  má spotrebiteľ právo na: - bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady, - výmenu tovaru alebo súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, - výmenu tovaru, ak spotrebiteľ pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať. V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na: - výmenu tovaru, - odstúpenie od zmluvy. V prípade, že spotrebiteľ   reklamuje   tovar   v   súvislosti   s   inou   neodstrániteľnou   vadou   ako   je   uvedené   v predchádzajúcom odseku (napr. v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá nebráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vady), má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.  Spotrebiteľ  má  právo  na  úhradu  nevyhnutných  nákladov,  ktoré  spotrebiteľovi  vznikli  v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady.

4. Postup pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru – reklamácia

Vady tovaru musí spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru   zistil.   Práva   vyplývajúce   zo   zodpovednosti   za   vady   tovaru   uplatňuje   spotrebiteľ   u predávajúceho  poštou  spolu  s  kópiou  daňového  dokladu  a  dôvodom  reklamácie  zaslanými  na adresu: Alinda, P.O.BOX 113, 940 02 Nové Zámky. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi za účelom  možnosti  preukázania  zaslania  zásielky  v  prípade  jej  straty  zaslať  reklamovaný  tovar predávajúcemu  ako  aspoň  doporučenú  zásielku.  Za  okamih  uplatnenia  zodpovednosti  za  vady tovaru  -  reklamáciu  sa  považuje  okamih  doručenia  reklamovaného  tovaru  spolu  so  všetkými zákonom    stanovenými    dokladmi    a    príslušenstvom    predávajúcemu.    Ku    každému    tovaru zakúpenému u  predávajúceho je  pri jeho dodaní spotrebiteľovi  priložený doklad  o kúpe  tovaru, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad (záručný list). Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho,  ktorý je  úplne  zaplatený.  Pre  riadne  a  včasné  vybavenie  reklamácie  predávajúci odporúča spotrebiteľovi, aby spotrebiteľ čo najvýstižnejšie popísal vadu, pre ktorú tovar reklamuje, pričom  predávajúci  je  povinný  zaoberať  sa  len  vadou  tovaru,  ktorá  bola  zo  strany  spotrebiteľa reklamovaná.  Pri  uplatnení  zodpovednosti  za  vady  tovaru  je  spotrebiteľ  povinný  preukázať,  že reklamovaný  tovar  zakúpil  u  predávajúceho.  Predávajúci  odporúča  za  týmto  účelom  predložiť najmä  doklad  o  kúpe.  Po  určení  spôsobu  vybavenia  reklamácie  sa  reklamácia  vybaví  ihneď,  v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania (i) odovzdaním opraveného tovaru, (ii) výmenou tovaru, (iii) vrátením kúpnej ceny tovaru, (iv) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, (v) písomná výzva na prevzatie plnenia alebo (vi) jej odôvodnené zamietnutie. Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie spotrebiteľovi potvrdenie o  uplatnení  reklamácie.  Ak  je  reklamácia  uplatnená  prostredníctvom  prostriedkov  diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie bude obsahovať okrem iného identifikáciu predávajúceho a spotrebiteľa, čo je obsahom reklamácie podľa spotrebiteľa, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka predávajúceho.

5. Postup pri vybavení reklamácie

Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže  predávajúci  vybaviť  reklamáciu  zamietnutím  len  na  základe  písomného  vyjadrenia  znalca alebo  stanoviska  vydaného  autorizovanou,  notifikovanou  alebo  akreditovanou  osobou  alebo stanoviska osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej tiež ako „odborné posúdenie“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúce zamietnutie  reklamácie  najneskôr  do  14  dní  odo  dňa  vybavenia  reklamácie.  Ak  spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok  odborného  posúdenia.  Ak  spotrebiteľ  odborným  posúdením  preukáže  zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru,  ako  aj  všetky  s  tým  súvisiace  účelne  vynaložené  náklady.  Znova  uplatnenú  reklamáciu nemožno zamietnuť. O tom, že reklamácia bola vybavená a akým spôsobom, je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa, a to na elektronickú adresu uvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných  kontaktných  údajov,  podľa  ktorých  bude  možné  spotrebiteľa  upozorniť  na  vybavenie reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po vybavení reklamácie odošle predávajúci reklamovaný tovar spotrebiteľovi.

 

Alternatívne riešenie sporov

 1.  Spotrebiteľ  má  právo  v  prípade,  ak  dôjde  k  sporu  s  predávajúcim,  po  tom,  čo  využije  všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude  vyššia  ako  20,-  €.  Právna  úprava  sa  vzťahuje  nielen  na  spory  „domáce“,  ale  aj  na  spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

2. Ak sa spotrebiteľ domnieva, že došlo k porušeniu jeho spotrebiteľské práva musí sa najprv obrátiť na  predávajúceho  so  žiadosťou  o  nápravu.  V  prípade  ak  žiadosť  bude  zamietnutá  alebo  ak  sa kupujúci do 30 dní k žiadosti nevyjadrí, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia  sporov.  Tento  návrh  môže  spotrebiteľ  podať  do  jedného  roka  od  zamietnutia  vyššie spomínanej žiadosti.

3. Spotrebiteľ podáva tento návrh písomne alebo elektronicky tzv. subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorými sú napr. SOI – Slovenská obchodná inšpekcia.

4.  Subjekt  alternatívneho riešenia  sporu  ukončí  spor  do  90  dní  odo dňa  jeho  začatia,  pričom  o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

5.  Pravidlá riešenia alternatívnych sporov nájdete na stránke SOI: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

Stiahnuť záručné podmienky

Stiahnuť reklamačný formulár