Všeobecné obchodné podmienky e-shopu www.alinda.sk

 

Všeobecné ustanovenia

1.   Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a spoločnosťou Hoppline Kft., sídlom 1141 Budapest, Szugló utca 130, IČ DPH:SK4120110995, zapísaná Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, email: info@alinda.sk  (ďalej  len  "predávajúci"),  ktorá  je  prevádzkovateľom  internetového obchodu na webovej stránke www.alinda.sk.

2.   Kontaktné údaje predávajúceho:

Hoppline Kft.
so sídlom:
1141 Budapest
Szugló utca 130
IČ DPH: SK4120110995
 
 

Korešpondenčná adresa:

Alinda.
P.O.BOX 113
940 02 Nové Zámky
 

3.   Obchodné   podmienky   sú   súčasťou   uzavretej   spotrebiteľskej   kúpnej   zmluvy   medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim - spotrebiteľom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení.

4.    Obchodné  podmienky    sú  neoddeliteľnou  súčasťou  uzavretej  kúpnej  zmluvy  medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim - podnikateľom na strane druhej s výnimkou tých častí obchodných podmienok, ktoré sa týkajú ochrany práv spotrebiteľov a ochrany osobných údajov. Vzťahy založené kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

5.     Dozor   nad   dodržiavaním   povinností   predávajúceho   vykonáva   Slovenská  obchodná inšpekcia.

Ústredný inšpektorát 

Slovenskej obchodnej inšpekcie   
P. O. BOX 29 
Prievozská 32 
827 99  Bratislava 

Inšpektoráty SOI pre daný kraj: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

 

Vymedzenie pojmov

1. Spotrebiteľská kúpna zmluva , je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom ako kupujúcim.

2. Kúpna zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim – podnikateľom.

3.  Zmluva  uzatvorená  na  diaľku  je  zmluva,  ktorú  uzatvára  predávajúci  a  spotrebiteľ  ako kupujúci   na   zásielkový  predaj   tovaru   alebo   na   poskytnutie   služby  na   diaľku   výlučne prostredníctvom  elektronických  prostriedkov  komunikácie  (e-mail,  telefón,  fax).  Zmluva  je uzatvorená na základe elektronickej objednávky zo strany kupujúceho a  dodaním tovaru zo strany predávajúceho buď priamo alebo prostredníctvom tretích osôb (dopravcov).

4. Tovarom sa rozumie predmet kúpnej zmluvy. Ponuka tovarov predávajúceho je zverejnená na jeho webovej stránke www.alinda.sk.

5.   Objednávkou   sa   rozumie   odoslaný   elektronický   formulár   obsahujúci   informácie   o kupujúcom,  zoznam  objednaného  tovaru  z  ponuky  predávajúceho  a  cenu  tohto  tovaru. Prosíme, dbajte na to, aby vaše údaje boli uvedené presne a spĺňali formálne požiadavky. Chceme upozorniť našich zákazníkov, že ak je objednávka zadaná a vyfakturovaná s nesprávnymi fakturačnými údajmi poskytnutými zákazníkom, budeme môcť spracovať žiadosti o zmeny prijaté maximálne do 10 pracovných dní od vystavenia faktúry. Ak je chyba na strane zákazníka, t.j. poskytol nesprávne informácie, nebudeme môcť spracovať žiadosti o zmeny faktúry, ktoré presiahnu 10 pracovných dní.

6. Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu  svojej  podnikateľskej  činnosti  alebo  povolania,  alebo  osoba  konajúca  v  jej  mene alebo na jej účet.

7. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

8. Kupujúci - podnikateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje tovar v rámci svojho podnikania za účelom jeho ďalšieho predaja či obchodovania s ním.

Uzatvorenie zmluvy, kúpna cena, platobné a dodacie podmienky

1. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na našej webovej stránke www.alinda.sk.

2.  Návrhom  na  uzatvorenie  zmluvy  je  odoslanie  objednávky  tovaru,  ponúkaného  na  našej stránke kupujúcim predávajúcemu. Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje: v prípade spotrebiteľa meno kupujúceho,  adresu bydliska, prípadne adresu na doručenie, ak nie je totožná s adresou bydliska, telefónne číslo, e-mailovú adresu. V prípade právnických osôb  a  fyzických  osôb  -  podnikateľov,  obchodné  meno  osoby,  adresu  sídla  alebo  miesta podnikania, ktorá je zároveň fakturačnou adresou, prípadne adresu na doručenie pokiaľ nie je totožná s fakturačnou adresou, IČO, DIČ,  IČ pre DPH (v prípade ak je zákazník platcom DPH).
Chceme upozorniť našich zákazníkov, že ak je objednávka zadaná a vyfakturovaná s nesprávnymi fakturačnými údajmi poskytnutými zákazníkom, budeme môcť spracovať žiadosti o zmeny prijaté maximálne do 10 pracovných dní od vystavenia faktúry. Ak je chyba na strane zákazníka, t.j. poskytol nesprávne informácie, nebudeme môcť spracovať žiadosti o zmeny faktúry, ktoré presiahnu 10 pracovných dní.

3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru Vám oznámime e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

4. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzatvorenie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že tovar bol expedovaný.

5. Predávajúci je akceptáciou objednávky zaviazaný objednaný tovar kupujúcemu odovzdať a kupujúci je zaviazaný dodaný tovar  prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do okamihu jej expedovania.

6.  Objednávku  je  možné  stornovať  emailom  doručeným  na  našu  adresu.  Právne  účinky stornovania   objednávky   nastávajú   doručením   oznámenia   predávajúceho   o   akceptovaní stornovania objednávky kupujúcemu. V prípade požadovania atypických úprav objednaného tovaru zo strany kupujúceho alebo v prípade množstva objednaného tovaru kupujúcim, ktoré presahuje bežne objednávané množstvo tovaru nie je možné objednávku zrušiť bez poplatku.

7.   Všetky  ceny za  tovar  a  služby  a  všetky  poplatky v  internetovom  obchode  sú  uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené  inak.  Bežná  cena  znamená  cenu  tovaru,  za  ktorú  predmetný  tovar  ponúkame  bez zohľadnenia  celkových  možných  bonusov,  marketingových  kampaní  na  podporu  predaja  a iných zľavových akcií alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá cena, ktorá lepšie odzrkadľuje cenovú hladinu daného výrobku v danom čase na trhu.

8.  Konečná  kúpna  cena  tovaru  (zahŕňajúca  aj  poplatky  balné,  poštovné)  Vám  bude  vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

9.  Kúpnu  cenu  môže  kupujúci  zaplatiť  na  dobierku  pri  doručení  tovaru  alebo  vopred bezhotovostným  prevodom  na  účet  -  predfaktúrou  -  kupujúcemu  budú  zaslané  podklady  k platbe  na  ním  uvedený  e-mail  a  tovar  bude  kupujúcemu  odoslaný  po  zaúčtovaní  platby v informačnom systéme predávajúceho.

10. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň  platby  sa  považuje  deň,  kedy  bola  celá  kúpna  cena  pripísaná  na  účet  predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej   zmluvy,   najneskôr   však   pri   prevzatí   tovaru.   V   prípade,   ak   kupujúci   nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

11. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do   30   dní.   Tovar   však   obvykle   expedujeme   do  4    pracovných   dní.   Dodanie   tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 09.00 – 16.00 hod., o presnom dni expedície a dodanie tovaru vás bude informovať Slovenská pošta prostredníctvom sms a e-mailovej správy.

12. Dodacie miesto je adresa určená kupujúcim ako miesto na odovzdanie a prevzatie tovaru, ktorá je na území Slovenskej republiky.

13. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dodaním tovaru a zaplatením kúpnej ceny v  plnej  výške.  Nebezpečenstvo  škody na  tovare  prechádza  na  kupujúceho  momentom prevzatia tovaru kupujúcim.

14. Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH Vám bude odoslaný spolu s tovarom príp. formou e-mailu.

15. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

16. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek zjavných vád obalu zistených v súvislosti s prepravou alebo tovarom, je kupujúci povinný tieto vady uplatniť priamo u zamestnanca zásielkovej spoločnosti pri  preberaní  zásielky  a  oznámiť  ich  bez  zbytočného  odkladu  predávajúcemu.  Kupujúci  je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak kupujúci zistí narušenie obalu či zásielky po neoprávnenom otvorení zásielky, je kupujúci  povinný  zásielku  od  prepravcu/doručovateľa  neprevziať.  Podpisom  preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky  k  nedoručeniu  tovaru,  na  základe  potvrdených  dodacích  a  prepravných  listov predpokladá sa, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne. Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu  formou  e-mailu  alebo  iným  vhodným  spôsobom.  Na  dodatočné  nahlásenie mechanických poškodení tovaru zistiteľných už pri prevzatí tovaru nie je možné prihliadať a tieto nebudú uznané.

Odstúpenie od zmluvy

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob,  nedostupnosti tovaru,  alebo  ak  výrobca,  dovozca  alebo  dodávateľ  tovaru  dohodnutého  v  zmluve  prerušil výrobu  alebo  vykonal  také  závažné  zmeny,  ktoré  znemožnili  realizáciu  splnenia  povinností predávajúceho  vyplývajúcich  zo  zmluvy  alebo  z  dôvodov  vyššej  moci,  alebo  ak  ani  pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar  kupujúcemu  v  lehote  určenej  týmito  všeobecnými  obchodnými  podmienkami  alebo  v cene,  ktorá je  uvedená  v  internetovom  obchode.  Predávajúci  je  povinný o  tejto  skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v  lehote  do  14  dní  od  oznámenia  o  odstúpení  od  zmluvy  a  to  prevodom  na  účet  určený kupujúcim.

2.  Kupujúci  je  oprávnený  aj  bez  uvedenia  dôvodu  odstúpiť  od  zmluvy  do  14  dní  odo  dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom  ako  je  obvyklé  pri  nákupe  v  klasickom  „kamennom“  obchode.  Odskúšať  však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo        na        odstúpenie        od        zmluvy        u        predávajúceho        emailom        na adrese info@alinda.sk, spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.  Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie

3. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

4. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu Alinda, P.O.BOX 113, 940 02 Nové Zámky. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu  všetky  platby,  ktoré  kupujúci  preukázateľne  uhradil  v  súvislosti  s  uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie  rozdiel  medzi  nákladmi  na  doručenie,  ktoré  si  zvolil  kupujúci,  a  nákladmi  na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení  od  kúpnej  zmluvy.  Úhrada  bude  uskutočnená  rovnakým  spôsobom,  aký  použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na  inom  spôsobe  platby,  ak  v  súvislosti  s  tým  kupujúcemu  nebudú  účtované  žiadne  ďalšie poplatky.

5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a  funkčnosti  tovaru,  má  predávajúci  voči  kupujúcemu  nárok  na  náhradu  škody  vo  výške hodnoty  opravy  tovaru  a  uvedenia  tovaru  do  pôvodného  stavu  resp.  predávajúci  má  právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

7.   Kupujúci   je   povinný   v   zmysle   tohto   bodu   všeobecných   obchodných   podmienok predávajúcemu  uhradiť  náhrady  najviac  vo  výške  rozdielu  medzi  kúpnou  cenou  tovaru  a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

8.  Predávajúci  sa  zaväzuje  vrátiť  kupujúcemu  cenu  zaplatenú  za  príslušný  tovar  (spolu  so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov  na  dopravu,  dodanie  a  poštovné  a  iných  nákladov  a  poplatkov)  v  lehote  14

 

kalendárnych  dní  odo  dňa  doručenia  oznámenia  o  odstúpení  od  zmluvy  predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

9. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom  pošty.   Priame  náklady  spojené  s  vrátením  tovaru  nemožno  primerane vypočítať  vopred.  Podľa  dostupných  informácií  je  predpokladaný odhad  týchto  nákladov  v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do

150,- EUR.

10.  V  prípade,  ak  kupujúci  nesplní  niektorú  zo  svojich  vyššie  uvedených  povinností  podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci  nie  je  povinný  vrátiť  všetky  preukázateľné  platby  podľa  týchto  Všeobecných obchodných  podmienok  kupujúcemu  a  zároveň  má  nárok  na  úhradu  nákladov  spojených  s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

11. Kupujúci (Spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu

služby,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Záručné podmienky a reklamačný poriadok

1. Zodpovednosť za vady predaného tovaru

Práva  a  povinnosti  zmluvných  strán  týkajúce  sa  práv  spotrebiteľa  z  vadného  plnenia  a zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru sa riadia ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, a zároveň príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Predávajúci zodpovedá  za vady,  ktoré má  predaný tovar pri  jeho  prevzatí spotrebiteľom. V prípade,  že  predmetom  kúpnej  zmluvy  je  použitý  tovar,  predávajúci  nezodpovedá  za  vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, na ktoré bol spotrebiteľ pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený.

2. Záručná doba

Na  dodaný  tovar  je  spotrebiteľovi  poskytnutá  záručná  doba  12 mesiacov.  Vyhlásením  v záručnom liste vydanom spotrebiteľovi môže predávajúci na vybrané druhy tovaru poskytnúť záruku  presahujúcu  dobu  uvedenú  v  predchádzajúcej  vete,  pričom  v  záručnom  liste  určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci spotrebiteľom. Práva zo zodpovednosti za vady

tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

3. Práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady tovaru

Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby (i) v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, (ii) v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, (iii) v dôsledku akéhokoľvek poškodenia spotrebiteľom či treťou osobou alebo iného  nesprávneho zásahu.

V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s odstrániteľnou vadou, má spotrebiteľ právo na:

- výmenu tovaru alebo súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,

- výmenu tovaru, ak spotrebiteľ pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať.

V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na:

- výmenu tovaru,

- odstúpenie od zmluvy.

V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s inou neodstrániteľnou vadou ako je uvedené v predchádzajúcom odseku (napr. v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá nebráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vady), má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Spotrebiteľ  má  právo  na  úhradu  nevyhnutných  nákladov,  ktoré  spotrebiteľovi  vznikli  v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady.

4. Postup pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru - reklamácia

Vady tovaru musí spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil.

Práva  vyplývajúce  zo  zodpovednosti  za  vady  tovaru  uplatňuje  spotrebiteľ  u  predávajúceho poštou spolu s kópiou daňového dokladu a dôvodom reklamácie zaslanými na adresu: Alinda, P.O.BOX 113, 940 02 Nové Zámky. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi za účelom možnosti preukázania zaslania zásielky v prípade jej straty zaslať reklamovaný tovar predávajúcemu ako aspoň doporučenú zásielku.

Za  okamih  uplatnenia  zodpovednosti  za  vady  tovaru  -  reklamáciu  sa  považuje  okamih doručenia  reklamovaného  tovaru  spolu  so  všetkými  zákonom  stanovenými  dokladmi  a príslušenstvom predávajúcemu.

Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní spotrebiteľovi priložený doklad o kúpe tovaru, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad (záručný list). Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho, ktorý je úplne zaplatený.

Pre riadne a včasné vybavenie reklamácie predávajúci odporúča spotrebiteľovi, aby spotrebiteľ čo  najvýstižnejšie  popísal  vadu,  pre  ktorú  tovar  reklamuje,  pričom  predávajúci  je  povinný zaoberať sa len vadou tovaru, ktorá bola zo strany spotrebiteľa reklamovaná.

Pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru je spotrebiteľ povinný preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil u predávajúceho. Predávajúci odporúča za týmto účelom predložiť najmä doklad o kúpe.

Po  určení  spôsobu  vybavenia  reklamácie  sa  reklamácia  vybaví  ihneď,  v  odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Vybavením   reklamácie   sa   na   účely   tohto   reklamačného   poriadku   rozumie   ukončenie reklamačného konania (i) odovzdaním opraveného tovaru, (ii) výmenou tovaru, (iii) vrátením kúpnej ceny tovaru, (iv)  vyplatením primeranej  zľavy z ceny tovaru, (v) písomná výzva na prevzatie plnenia alebo (vi) jej odôvodnené zamietnutie.

Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď,  predávajúci  ho  doručí  bez  zbytočného  odkladu,  najneskôr  však  spolu  s  dokladom  o vybavení   reklamácie;   potvrdenie   o   uplatnení   reklamácie   sa   nemusí   doručovať,   ak   má spotrebiteľ  možnosť  preukázať  uplatnenie  reklamácie  iným  spôsobom.  Potvrdenie  o  prijatí reklamácie  bude  obsahovať  okrem  iného  identifikáciu  predávajúceho  a  spotrebiteľa,  čo  je obsahom reklamácie podľa spotrebiteľa, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka predávajúceho.

5. Postup pri vybavení reklamácie

Ak  spotrebiteľ  reklamáciu  tovaru  uplatnil  počas  prvých  12  mesiacov  od  uzavretia  kúpnej zmluvy,  môže  predávajúci  vybaviť  reklamáciu  zamietnutím  len  na  základe  písomného vyjadrenia    znalca    alebo    stanoviska    vydaného    autorizovanou,    notifikovanou    alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej tiež ako  „odborné posúdenie“).  Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Predávajúci  poskytne  spotrebiteľovi  kópiu  odborného  posúdenia  odôvodňujúce  zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak  spotrebiteľ  reklamáciu  tovaru  uplatnil  po  12  mesiacoch  od  uzavretia  kúpnej  zmluvy  a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady  znáša  predávajúci  bez  ohľadu  na  výsledok  odborného  posúdenia.  Ak  spotrebiteľ odborným  posúdením  preukáže  zodpovednosť  predávajúceho  za  reklamovanú  vadu  tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie  všetky  náklady  vynaložené  na  odborné  posúdenie  tovaru,  ako  aj  všetky  s  tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

O tom, že reklamácia bola vybavená a akým spôsobom, je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa, a to na elektronickú adresu uvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných kontaktných   údajov,   podľa   ktorých   bude   možné   spotrebiteľa   upozorniť   na   vybavenie reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do

30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po vybavení reklamácie odošle predávajúci reklamovaný tovar spotrebiteľovi.

Alternatívne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti   na   vyriešenie   sporu,   obrátiť   sa   na   subjekt   alternatívneho   riešenia   sporu, ktorého   hodnota   bude   vyššia   ako   20,-   €.   Právna   úprava   sa   vzťahuje   nielen   na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

2. Ak sa spotrebiteľ domnieva, že došlo k porušeniu jeho spotrebiteľské práva musí sa najprv obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. V prípade ak žiadosť bude zamietnutá alebo ak  sa  kupujúci  do  30  dní  k  žiadosti  nevyjadrí,  spotrebiteľ  môže  podať  návrh  na  začatie alternatívneho  riešenia  sporov.  Tento  návrh  môže  spotrebiteľ  podať  do  jedného  roka  od zamietnutia vyššie spomínanej žiadosti.

3.  Spotrebiteľ  podáva  tento  návrh  písomne  alebo  elektronicky  tzv.  subjektu  alternatívneho riešenia sporov, ktorými sú napr. SOI – Slovenská obchodná inšpekcia.

4. Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

5.         Pravidlá         riešenia         alternatívnych         sporov         nájdete         na         stránke SOI https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v časti Ochrana osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.alinda.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie   obchodných   podmienok.   Povinnosť   písomného   oznámenia   zmeny   v   týchto všeobecných  obchodných  podmienkach  je  splnená  umiestnením  na  internetovej  stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie je akceptovateľná aj v prípade odstúpenia od zmluvy.

V Budapešti, dňa 01.10.2018

Stiahnuť Všeobecné obchodné podmienky