POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

I. Právo na odstúpenie od zmluvy

1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. V prípade ak sa spotrebiteľom objednaný tovar v jednej objednávke dodáva oddelene, uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.“

3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na  korešpondenčnú  adresu  firmy Hoppline Kft.,  so  sídlom  1141 Budapest, Szugló utca 130

Korešpondenčná adresa, adresa na vrátenie tovaru: 

Alinda, P.O. Box 113, 940 02 Nové Zámky, IČ DPH:SK4120110995, email: info@alinda.sk

4. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na našej internetovej stránke.

5.  Lehota  na  odstúpenie  od  zmluvy  je  zachovaná,  ak  zašlete  oznámenie  o  uplatnení  práva  na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

II. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

1. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy,  najmä  kúpnu  cenu  vrátane  nákladov  na  doručenie  tovaru  k  Vám.  To  sa  nevzťahuje  na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď   nám   bude   doručené   Vaše   oznámenie   o   odstúpení   od   tejto   zmluvy.   Ich   úhrada   bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

2. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

3. Tovar nám zašlite späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva  na  odstúpenie  od  zmluvy.  Lehota  sa  považuje  za  zachovanú,  ak  tovar  odošlete  späť  pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

4. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 3,90 EUR.

5.  Zodpovedáte  za  akékoľvek  zníženie  hodnoty  tovaru  v  dôsledku  zaobchádzania  s  ním  iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Stiahnuť informácie o odstúpení od zmluvy

Stiahnuť formulár na odstúpenie od zmluvy